Dotační management

DOTACE nejen pro zemědělce i výrobní podniky

Základním předpokladem úspěšného využívání externích zdrojů financování je vypracování kvalitního projektu. Nezbytnou podmínkou je pak soulad takového projektu s cíli a podmínkami daného grantového programu a splnění přísných kritérií ze strany donátora. Příprava takového kvalitního projektu vyžaduje dostatečné zkušenosti, časový prostor, kvalifikovaný lidský potenciál a samozřejmě i přehled v této oblasti.

Nabízíme kompletní servis:

  •  vyhotovení projektového záměru (fiche) a následně i kompletní žádosti tak, aby splňovala veškerá požadovaná kritéria a projekt byl financovatelný
  •  vypracování veškerých povinných příloh – studie proveditelnosti, dokumentace ke stavebnímu řízení, marketingová analýza, SWOT analýza, atd.
  • provedení kontroly formální správnosti před podáním žádosti
  • koordinaci a komunikaci s poskytovatelem dotace
  • komplexní služby v oblasti managementu projektu – zajištění výběrových řízení, zpracovávání hlášení, žádostí o platbu, auditů atd.

Archiv